Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

3684 69e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaFrauS FrauS
hersmile
Reposted frombluuu bluuu
hersmile
Reposted frombluuu bluuu
hersmile
Reposted frombluuu bluuu
hersmile
hersmile
5268 764f
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viamesoute mesoute

November 08 2017

hersmile
hersmile
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
hersmile
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
hersmile
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
hersmile
4975 578c
hersmile
hersmile
– Urody odmówiłeś mi od początku, zaś co do mego obejścia, zawsze zachowywałam się w stosunku do ciebie prawie niegrzecznie i zwracając się do ciebie, pragnęłam zwykle, by cię to zabolało. Bądź szczery – czy spodobało ci się właśnie moje impertynenckie zachowanie?
– Spodobała mi się żywość twego umysłu.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
hersmile
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viamesoute mesoute
6834 cb29 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viamesoute mesoute
hersmile
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl